Sportvereningsplan

 

SPORTVERENIGINGSPLAN TTC Olsene vzw

WIE:

Tafeltennisclub Olsene vzw biedt tafeltennisplezier aan zowel de recreant, die een leuke hobby zoekt, als aan de ambitieuze competitiespeler.

Iedereen die zin heeft om een balletje te komen slaan en onze club beter wil leren kennen,
kan dat de eerste 3 keer volledig gratis doen.
Wij trainen iedere dinsdag.

Doelgroepen:

Van jeugd (vanaf 6 jaar) tot alle reeksen van veteranen (dus tot 80+).

TTC Olsene vzw staat open voor alle inwoners van Zulte; maar ook spelers uit andere gemeenten zijn welkom.

WAT:

TTC Olsene vzw wil een “open” club zijn waar  iedereen zijn sport (tafeltennis) kan beoefenen.

 

HOE – ACTIVITEITEN:

–         Trainingen en competitiewedstrijden hele jaar door

–         clubkampioenschappen, regelmatigheidscriterium

–         Extra activiteiten: deelnemen aan extra “rand” activiteiten

*  ism cultuurdienst van Zulte: kerstmarkt, boerenmarkt, …

*  ism sportdienst van Zulte: sportbeurs, week van de sport, …

*  ism jeugddienst van Zulte: roefeldag …

* TTC Olsene feest, nieuwjaarsreceptie, …

 

LIDGELDEN-visie:

Het lidgeld houden we bewust democratisch; het mag dus geen drempel zijn.  De bedoeling is wel om ieder sportseizoen “break-even” af te sluiten.  Eventuele reserves herinvesteren we in materiaal om zo onze leden hun sport in de beste omstandigheden te laten uitoefenen.

 

STRUCTUUR / taakomschrijving bestuursleden:

voorzitter

 • Leidt de vergaderingen van het hoofdbestuur.
 • Vertegenwoordigt het bestuur bij officiële gelegenheden.
 • Zorgt in samenwerking met de overige bestuursleden voor de werving van nieuwe bestuursleden en legt de voordracht voor aan het hoofdbestuur.
 • Ziet toe dat de gemaakte taakomschrijvingen of gegeven instructies naar behoren worden uitgevoerd.
 • Stimuleert waar nodig de overige bestuursleden en het kader van de afdeling senioren.
 • Coördineert de verschillende bestuurstaken, adviseert en corrigeert in gevallen waar zich problemen voor doen.
 • Draagt de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van alle taken binnen de sportclub.
 • Draagt samen met de secretaris en zorg voor de organisatie van de Algemene Ledenvergadering
 • Ziet erop toe dat de samenhang binnen de sportclub in stand blijft.
 • Ziet toe op de naleving van de statuten van de sportclub.
 • Bezoekt als afgevaardigde de vergaderen van de VTTL.
 • Verantwoordelijk voor de ploegsamenstelling
 • Draagt ervoor zorg dat de wedstrijdformulieren worden verzameld en verzendt deze aan de VTTL.

Secretaris

 • Verzorgt de correspondentie met de leden, andere verenigingen en de VTTL.
 • Brengt ingekomen stukken ter kennis van het hoofdbestuur.
 • Zorgt ervoor dat binnenkomende mededelingen worden doorgegeven aan de desbetreffende personen.
 • Stelt voor elke vergadering een agenda samen.
 • Notuleert de vergaderingen van het bestuur en van de Algemene Ledenvergadering legt de daarin genomen besluiten en actielijst vast.
 • Zorgt voor verspreiding van de verslagen aan leden van het bestuur.
 • Verzorgt de administratie betreffende strafzaken, notulering bijeenkomsten, ledenlijsten, identiteitsbewijzen, nieuwe leden en overschrijvingen.
 • Verzorgt de berichtgeving aan de leden over te houden activiteiten.
 • Is verantwoordelijk voor de algemene administratie van de hele sportclub.
 • Is verantwoordelijk voor de archivering binnen de sportclub en zorgt ervoor dat hiervoor belangrijke stukken bij het secretariaat worden ingeleverd.
 • Vertegenwoordigt het bestuur van de vereniging in externe contacten.
 • Stelt het algemeen jaarverslag op.
 • Bijhouden van actielijst.

Penningmeester

 • Draagt zorg voor het budget en geeft periodiek een financieel verslag aan het bestuur.
 • Draagt ervoor zorg dat bij feestelijke gelegenheden, geboorte, ziekte e.d. de desbetreffende personen een attentie ontvangen.
 • Draagt ervoor zorg dat een ieder een kwitantie of rekening van gedane uitgaven voor de sportclub (inschrijfgeld toernooien, kadocheques, bloemen e.d.) bij hem indient.
 • Draagt zorg dat organisatoren van activiteiten een begroting indienen.
 • Is verantwoordelijk voor de financiële administratie van de gehele sportclub.
 • Stelt jaarlijks de begroting van de sportclub op.
 • Stelt de jaarlijkse verlies – en winstrekening en de jaarlijkse balans op.
 • Zorgt voor de inning van de lid – en de sponsorgelden.

Bestuurslid

 • Draagt zorg in de ruimste zin voor al het onderhoud aan lokalen, materialen van de sportclub.
 • Stelt een (Meerjarig) onderhoudsplan op en zorgt voor de uitvoering van het jaarlijks onderhoudsplan accommodatie en materialen.
 • Coördineert (onderhoud)werkzaamheden.
 • advisering trainers en bestuur over samenstelling ploegen
 • advisering over de aanstelling van trainers
 • onderhouden van de contacten met leden , trainers
 • Onderhoud contacten met vertegenwoordigers van andere verenigingen voor programmawijzigingen, oefenwedstrijden etc.
 • Neemt taken over van bovenstaande functies indien noodzakelijk.
 • Vormt het eerste aanspreekpunt voor trainers, leden etc. over aanschaf en onderhoud van materialen,  etc.

Zulte