Huishoudelijk reglement

 

Artikel 1 Algemene bepalingen

 1. De vereniging genaamd Tafeltennisclub Olsene vzw (hierna: ‘de vereniging’) is opgericht op 13/10/2011 en de zetel is gevestigd te Olsene, Groeneweg 96.
 1. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbre­kelijke samen­hang met de meest recente versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de griffie van de rechtbank van koophandel zijn neergelegd.

 

Artikel 2 Leden

De vereniging bestaat uit personen die de tafeltennissport willen beoefenen.

Alle clubleden streven ernaar de regels der fair-play te eerbiedigen en zich bovendien te houden onderstaand clubreglement.

 

Artikel 3 Ereleden

 1. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdien­stelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur de titel van erelid verkregen hebben. Zij hebben geen verplichtin­gen meer jegens de verenigen maar, zij hebben echter wel alle rechten van de leden.

Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel “ere­voorzitter” is verleend.

 

Artikel 4 Het lidmaatschap

 1. De aanmelding gebeurt door invulling, dagtekening en onder­tekening van een door de secretaris te verstrekken aan­mel­dingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboor­tedatum, tele­foonnummer. Voor jeugdleden dient het formu­lier mede ondertekend te worden door de wettelijke vertegen­woordi­ger.
 1. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastge­steld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.
 1. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als competitie-lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij sportfederatie waaronder de club ressorteert.
 1. Het lidmaatschap is jaarlijks hernieuwbaar. Leden dienen hun lidgeld te vereffenen voor 1 augustus bij middel van een overschrijving op rekening 737-4230228-04 van TTC Olsene vzw.  Wie tegen dan niet heeft betaald zal niet aan de competitie kunnen deelnemen.

 

Artikel 5 Rechten en plichten van leden

Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten:

 1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvan­gen.
 1. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
 1. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenver­ga­deringen.
 1. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
 1. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behan­delen of te onder­zoe­ken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoe­ken en over het resultaat van de behandeling en/of het onder­zoek bericht te geven aan het lid dat het voor­stel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 1. Zij hebben de plicht het be­stuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
 1. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contribu­tie.
 1. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging en daarnaast ook van de richtlijnen opgesteld door de federatie.
 1. Aanwezigheid bij thuiswedstrijden en tornooien is vereist ten laatste een half uur voor aanvang van de wedstrijd of tornooi.
 1. Zowel voor en na wedstrijden als na de training helpt iedereen mee het gebruikte materiaal weg te bergen tenzij andere leden het na u nog wensen te gebruiken.
 1. Consumpties aan de bar worden betaald voor het verlaten van het lokaal. Alcoholische dranken worden niet geserveerd aan leden of bezoekers onder de 16 jaar.

 

Artikel 6 Straffen

 1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
 1. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het begin­sel van hoor en weder­hoor, naast een straf welke aan een speler of ander lid wordt gegeven door de tuchtcommissie van de federatie, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.
 1. Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft het desbetreffen­de lid een beroepsmoge­lijkheid bij de algemene vergadering van de vereni­ging. Dit beroep dient, 6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhan­gig te worden gemaakt bij de algemene vergadering middels aangete­kend schrij­ven te richten aan de secretaris van de vereni­ging.
 1. Alle persoonlijke boetes, opgelopen door een verzuim van de speler in kwestie, zullen door de speler zelf worden gedragen. De boete, opgelegd door de federatie, zal bovendien worden vermeerderd met 5 EUR administratiekosten.   Zolang de boete niet voldaan is zal deze speler niet meer worden opgesteld in interclub.

 

Artikel 7 Clubkleuren

Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:

 • shirt: zwart/groen clubshirt met recente sponsor reclame
 • broek: zwarte short (geen bermuda)
 • sportkousen en sportschoenen

 

Artikel 8 Bestuur

 1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een pen­ning­meester en tenminste 4 leden, die allen meerderjarig moeten zijn.
 2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde in de statuten, elders in het huishoudelijk regle­ment of in andere reglementen:
  1. de algemene leiding van zaken;
  2. de uitvoering van de door de algemene vergade­ring genomen beslui­ten;
  3. het toezicht op de naleving van de statuten en regle­men­ten;
  4. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoe­ve van de vereniging.
 3. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per jaar volgens een vooraf vastge­steld rooster, met uitzondering van de maan­den juli en augustus. Daarenbo­ven verga­dert het be­stuur zo dikwijls als de voorzitter of een ander lid van het be­stuur dit wenst.
 1. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de be­stuursle­den te zijn.
 1. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de be­stuursleden aanwezig is.

 

Artikel 9 Het dagelijks bestuur

 1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuurs­vergade­ring kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende be­stuurs­vergade­ring mede.
 2. Taken van de voorzitter:
  1. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele vereni­gingsleven;
  2. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woord­voer­der, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurs­lid heeft overge­dragen.
 3. Taken van de secretaris:
  1. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, onderte­kent alle van hem uitgaande stukken, is ver­plicht afschriften ervan te houden en deze evenals de inge­komen stukken te bewaren.
  2. heeft het beheer over het archief en is aan­sprakelijk voor goederen die hem vanuit de vereniging zijn toever­trouwd;
  3. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
  4. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvul­lin­gen in de statuten en reglementen;
  5. houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de na­men en adres­sen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgeno­men.
 4. Taken van de penningmeester:
  1. beheert de gelden van de vereniging;
  2. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toeko­mende gel­den en draagt zorg voor alle door het be­stuur en de algeme­ne vergadering goedge­keurde uitgaven;
  3. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
  4. voert de briefwisseling, voor zover deze be­trekking heeft op de uitvoe­ring van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde ta­ken, ondertekent alle van hem uitgaande stuk­ken, is verplicht afschrif­ten te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder ge­noemde taken betrekking hebben­de ingekomen stukken te bewaren;
  5. brengt in de algemene vergadering verslag uit van de finan­ciële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelo­pen vereni­gingsjaar en een begroting voor het komende verenigings­jaar.

 

Artikel 10 Bestuursverkiezing

 1. Ieder bestuurslid is verkozen voor onbepaalde duur. Wel kan dit wijzigen door ontslag of overlijden.
 1. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te onder­tekenen door tenminste drie (of meer: naar keuze) stemgerech­tigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereid­heidsverklaring van de desbetreffende kandidaat eventu­eel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

 

Artikel 11 Kostenvergoedin­gen

Het bestuur is bevoegd om aan de leden gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden.

 

Artikel 12 Gebouwen van de vereniging

 1. De vereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
 1. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toeganke­lijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.
 1. In de lokalen is een algemeen rookverbod van toepassing.

 

Artikel 13 Wedstrijden

 1. Leden die aan wedstrijden deelnemen en/of de club vertegenwoordigen dienen in de voorge­schreven kleding te verschijnen.
 1. De interclubleider is verantwoordelijk voor de opstelling van de ploegen.
 1. De ploegkapiteins zijn verantwoordelijk voor de goede gang van zaken binnen hun ploeg.  Zo dienen zij de wedstrijdformulieren zo vlug mogelijk te bezorgen aan de interclubleider of de verantwoordelijke.  Tevens dienen zij ook de uitslag te bezorgen aan de interclubleider of de verantwoordelijke voor zondag 9 uur!
 2. Bij problemen met de ploegopstelling dienen zij de interclubleider te verwittigen.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid van de leden

 1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroor­zaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrok­kene(n) wordt aange­toond.

 

Artikel 15 Het clubblad

Het clubblad ‘TTC OLSENE’ verschijnt 1x per jaar.

De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereni­ging in het algemeen niet schaden. In de redactie zal een daartoe aange­we­zen bestuurs­lid plaats­nemen.  De pers- en propagandacommissie is verant­woorde­lijk voor het samenstel­len, verschijnen en verspreiden van het club­blad.

 

Artikel 16 Sponsoring

Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.

 

Artikel 17 Wijziging van het huishoudelijk reglement

 1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
 1. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedra­gen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden . Bovendien wordt de voorgestel­de wijziging van het huis­houde­lijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergade­ring in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezon­den.
 1. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenmin­ste 2/3 van de leden aanwezig is. Indien dit quorum niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroe­pen en gehou­den waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

 

Artikel 18 Slotbepalingen

 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
 1. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig moge­lijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.

Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit regle­ment treden in werking 14 dagen na het bezorgen aan de leden via  mail of brief of publicatie op de website.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering Raad van Bestuur van de vereniging de dato 20/10/2011

 

Namens het bestuur van de vereniging.